تاريخ پذيرش متعاقباً اعلام خواهد شد
2024-02-04

University of Tehran, under the management of Women and Family Studies Center of Tehran University, organizes:

Congress Co-Chair:

Dr.Seyed Mohammad Moghimi (University of Tehran)

 

Scientific Commit Chair :

Dr. Fatemeh Yazdian (Women and Family Studies Center of Tehran University)

OrganizersOrganizer :

Univercity of Tehran

Sponsors

پردیس البرز دانشگاه تهران

پردیس البرز دانشگاه تهران

مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران

مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران

جامعة بغداد

جامعة بغداد

جامعة الکوفة

جامعة الکوفة

کلیة الکوت الجامعة

کلیة الکوت الجامعة

دانشگاه ملی اوزبکستان

دانشگاه ملی اوزبکستان

آستان قدس رضوی

آستان قدس رضوی

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی

بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی